Salgs- og leveringsbetingelser

Sidst opdateret i marts 2023

Salgs-og leveringsbetingelser for Aalborg Vognmandsforretning A/S (AVAS)

1.        Gyldighed, regler:

1.1 – Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, serviceydelser, transportopgaver, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

1.2 – Aftalegrundlaget mellem AVAS og kunden (ordregiver) udgøres af (i prioriteret rækkefølge) 1) Parternes skriftlige aftale 2) Nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2.        Tilbud:

2.1 – Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver AVAS tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til AVAS senest 4 uger fra tilbuddets datering. Dette gælder, uanset hvornår udførelsesperioden er placeret.

3.        Mellemsalg:

3.1 – Indtil kundens accept beviseligt er kommet frem til AVAS, er AVAS berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet overfor kunden bortfalder. AVAS skal efter kundens accepts fremkomst til AVAS uden ugrundet ophold meddele kunden, at tilbuddet er bortfaldet.

4.        Pris:

4.1 – Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er i danske kroner (DKK), og er – medmindre andet er angivet- excl. moms og miljøbidrag.

4.2 – Kunden er forpligtet til, indtil leveringen af ydelsen, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for AVAS som følge af myndighedsindgreb, ændringer i valutakurser, brændstofpriser, told-, skatter- og afgifter m.v. vedrørende den indgåede leverance.

4.3 – Ved kundens eventuelle afbestilling forbeholder AVAS sig til at kræve 80% af den aftalte transportpris. 

5.        Betaling:

5.1 – Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag(forfaldsdagen).

5.2 – Såfremt betaling sker efter forfaldsdag, er AVAS berettiget til at tillægge renter af det skyldige beløb med en rentesats på 2 procent pr. påbegyndt måned, samt opkræve rykkergebyr og kompensationsgebyr m.v. i.h.t. rentelovens bestemmelser herom.

6.        Krav til leveringssted:

6.1 – Det er et krav at der på leveringsadressen er fast grund. AVAS´ chauffører har erfaring med, hvor og hvordan der bedst aflæsses for at undgå skader. Det kan betyde at kunden kan opleve, at aflæsning måske ikke sker nøjagtig på det sted der er anvist. Såfremt der ikke er fast grund vil aflæsning ske til nærmeste faste vej. AVAS´ chauffører vælger det nærmeste og bedst egnede sted. Det er endvidere en betingelse for levering, at der ikke må være lagt skrøbelige fliser på kørestedet, da de risikerer at revne, ligesom det er et krav at underlaget skal være bygget til kørsel med tunge køretøjer.

6.2 – Vælger kunden at angive et ønsket leveringssted skal betingelser for kørsel med lastbil være opfyldt, ellers finder vores chauffør selv det mest egnede sted. Leveringsadressen skal være tilgængelig med almindelig lastbil, og vejen dertil skal være fremkommelig med almindelig lastbil. Såfremt det ikke er muligt at anvise fast grund på stedet vil det være muligt for kunden, at kontakte AVAS med henblik på levering af køreplader, mod et gebyr, hvorved kørsel på skrøbelig grund kan gennemføres.

6.3 – Vejen skal være mindst 3 meter bred og med en frihøjde på 4 meter. Indenfor dette frirum på 3×4 meter, må der ikke være grene eller lignende som kan beskadige lastbilen. Vær særlig opmærksom på dette hvis du bestiller fra haveforening, eller lignende sted med smalle tilkørselsveje. Det er kundens ansvar, at tilkørselsvejen kan bruges uden der sker skader på vej eller bil. Kontakt os såfremt der er tvivl om dette.

6.4 – Produktet leveres henstillet uden opsyn, såfremt kunden ikke er at træffe på leveringstidspunktet, eller ikke er på leveringsadressen på leveringstidspunktet. Ved bestilling over 14 ton, skal følgende pladsforhold være opfyldt. Der skal på leveringsstedet være pladsforhold, der gør det muligt at manøvre for en lastbil med længde 17 meter, bredde 3 meter, højde 4 meter, drejebredde 8 meter og totalvægt op til 56 ton.

7.        Leveringstid:

7.1 – Hvis forsinkelsen ved transportens påbegyndelse eller under transportens udførelse skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges den aftalte leveringstid, såfremt AVAS efter omstændighederne finder dette rimeligt og nødvendigt.

7.2 – Såfremt leveringstidspunktet efter kundens ønske udskydes, vil levering kun ske i det omfang, AVAS er leveringsdygtig. AVAS kan frit vælge enten at færdiggøre leveringen inden udløbet af den oprindelige aftaleperiode eller at udskyde afleveringstidspunktet forholdsmæssigt.

8.        Mangler og reklamation:

8.1 – Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det transporterede, som ordentlig forretningsbrug kræver. Reklamation skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om synlige mangler og ellers skriftligt inden 7 dage efter, at manglen burde være opdaget. Afgiver kunden ikke reklamationen rettidigt efter denne bestemmelse, kan kunden ikke gøre manglen gældende overfor AVAS.

8.2 – Såfremt kunden ikke inden 6 måneder efter leveringsdato har påberåbt sig manglen overfor AVAS, uanset om manglen er opdaget eller burde være opdaget, kan kunden ikke senere gøre forholdet gældende.

8.3 – AVAS’ ansvar for det transporterede omfatter kun mangler som må tilskrives fejl eller forsømmelse hos AVAS.

8.4 – Efter AVAS’ valg vil manglen/beskadigelsen enten blive afhjulpet, eller aktivet vil søgt blive omleveret.

8.5 – Ved evt. kvantumsmangel forbeholder AVAS sig en margen på +/- 10%. Uoverensstemmelse mellem det afhentede og det leverede inden for denne margen konstituerer således ikke nogen mangel, som AVAS kan pålægges ansvar for.

9.        Ansvarsbegrænsning, service, tabsbegrænsningspligt:

9.1 – AVAS hæfter ikke under nogen omstændigheder for driftstab, avancetab, eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som forsinkelse eller mangler ved det transporterede/solgte.

9.2 – Den transporttekniske service, der ydes af AVAS i forbindelse med en transportopgave, har alene til formål at assistere AVAS´ kunder med de erfaringer og knowhow AVAS til enhver tid har med hensyn til transport. AVAS påtager sig intet ansvar i denne sammenhæng, idet AVAS´ råd og transporttekniske service kun er vejledende. 

9.3 – Den part, der påberåber sig misligholdelse af den indgåede aftale, er forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at begrænse opståede skader i det omfang, parten kan gøre dette uden urimelige omkostninger eller ulempe for parten. Undlader parten at gøre dette, kan den anden part kræve afslag i erstatningssummen svarende til de omkostninger, der med rimelighed kunne have været undgået, såfremt begrænsende foranstaltninger var foretaget.

10.     Force Majeure:

10.1 – Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for AVAS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse m.h.t. mangelfri eller rettidig levering, eller gør opfyldelsen særlig byrdefuld for AVAS:

10.2 – Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, pandemier, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette

10.3 – Det påhviler AVAS snarest muligt at underrette kunden om de indtrufne omstændigheder, jf. punkt 10.2., såfremt AVAS ønsker at påberåbe sig udskydelse af leveringstid m.v.

10.4 – Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed og levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig. 

11.     Spærretider:

11.1 – Gældende lovgivning i Danmark og i EU forbyder undertiden transport af blokvogne, herunder også mobilkraner. Såfremt spærretid eller andre lovbefalede eller Myndigheds bestemte restriktioner indført eller indføres, vil henholdsvis levering og afmelding af grej ikke kunne ske i det tidsrum, spærretidsreglerne eventuelt forbyder transport af blokvogne, herunder mobilkraner etc.

12.   Transport af rettigheder:

12.1 – AVAS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. AVAS er bl.a. berettiget til at anvende undervognmænd til udførelse af transporterne, hvorved AVAS i denne forbindelse er forpligtet til at anvende undervognmænd, der opfylder samme krav som AVAS m.h.t. forsikringer, tilladelser og certifikater.

13.     Produktansvar:

13.1 – For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

14.     Tvistigheder, lovvalg og værneting:

14.1 – Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret og med Retten i Aalborg som værneting.

Senest opdateret i marts 2023. 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt de seneste nyheder fra branchen.