Salgs- og leveringsbetingelser

Rev. 1. juli 2012

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, serviceydelser, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Alle transportopgaver i både Danmark og i udlandet udføres efter CMR-lovens bestemmelser.


2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.


3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.


4. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, brændstofpriser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.


5. Betaling
5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.
5.2. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 6 %.

6. Mangler og reklamation
6.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte/udførte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
6.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
6.3. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.
6.4. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende.
6.5. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

7. Ansvarsbegrænsning
7.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand eller serviceydelse.
7.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
7.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom påbud eller forbud fra myndigheder, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
7.4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.7.3.

8. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

9. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

10. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret og med retten i Aalborg som værneting.